Navodila in obrazci za izvajanje in poročanje

Navodila in obrazci za sklad ESRR

 

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_1-07_podpisana.pdf

zadnja verzija navodil:

Navodila — Slovenščina (eu-skladi.si)

 

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020:

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020-clld-191204120343/

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DRR/CLLD/Navodila.pdf

 

Zahtevek naj bo v pisni obliki in v elektronski / vsi dokumenti morajo biti v PDF – VSAK DOKUMENT SKENIRAN POSEBEJ!

Dokazila se zlagajo po PARTNERJIH.

 

VSEBINSKI DEL ZAHTEVKA:

 1. VSEBINSKO POROČILO ZA ZAHTEVEK (priloga: dokazila izvedenega za doseganja kazalnikov)
 2. STROŠKOVNIK STROŠKOV ZA IZVEDENE NALOGE/AKTIVNOSTI - priloga k zahtevku (v prilogi)

 

STROŠKOVNIK za poročilo ESRR_LAS v objemu sonca_2021_2.xlsx

Poročilo_PARTNERJA_za zahtevek_ESRR_LAS V objemu sonca.docx

 

FINANČNI DEL ZAHTEVKA:

STROŠEK DELA:

 • časovnica
 • mesečna časovnica (v prilogi Mesečna časovnica - word) – V KOLIKOR DELATE NA VEČ RAZLIČNIH PROJEKTIH !
 • REK-i (skupni in posamezni)
 • pogodba o zaposlitvi, aneks oz. sklep za delo na projektu
 • plačilna lista
 • dokazila o plačilih
 • dokazila o izvedenih nalogah/aktivnosti (poročilo, liste prisotnosti, fotografije,…druga dokazila)
 • konto kartice

 

Obrazci:

Lista prisotnosti_ESRR_LAS V objemu sonca

dopisni list_ESRR _LAS V objemu sonca

časovnica

Mesečna časovnica.doc

 

STROŠEK ZUNANJIH IZVAJALCEV:

 • račun/gradbena situacija, knjige obračunskih izmer, poročila o opravljenem delu zunanjega izvajalca
 • druge pogodbe o izvedbi del (zunanji izvajalci), naročilnica
 • dokazila o plačilih
 • fotografije stanja na terenu (pred in po izvedbi)
 • vsa dokumentacija o izvedenem javnem naročanju
 • vsa dokumentacija vezana na povpraševanje (uradni zaznamek, izvedba povpraševanja, ponudbe)
 • dobavnica, garancija (v primeru nakupa opreme)
 • izjava o nepovezanosti (za vse zunanje izvajalce) – v prilogi primer
 • izjava o namenskosti opreme – (v word dokumentu Poročilo za zahtevek_ESRR_LAS V objemu sonca)
 • konto kartice

 

Obrazci:

uradni zaznamek_ESRR_LAS V objemu sonca

izjava o lastništvu_primer.docx

izjava o nepovezanosti_primer.docx

poročilo zunanjega izvajalca_priloga k računu_ESRR.docx

 

 

Zadnja verzija navodil:

nus_verzija

 

 

OZNAČEVANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumenti (računi, časovnice) s prilogami naj bodo označeni po vrstnem redu iz excel tabele (STROŠKOVNIK STROŠKOV ZA IZVEDENE NALOGE/AKTIVNOSTI) in ravno tako vse priloge (v pisni obliki označite dokazila z 1, 1a, 1b,… v elektonski pa 1_račun, 1b_potrdilo o plačilu,..):

ČASOVNICA – označite npr. 1_0 časovnica,

 • DOKAZILO O DELU – PLAČILNA LISTA (v primeru stroškov dela) – označite 1_plačilna lista
 • DOKAZILO O PLAČILU (npr. izpis iz TRR) – označite z 1a_potrdilo o plačilu
 • DOKAZILO REK, skupni in posamezni (v primeru stroškov dela) – označite 1b_REK skupni, označite 1b_REK posamezni
 • DOKAZILO O NAROČILU (naročilnica, pogodba, aneks k pogodbi) – označite z 1c_naročilnica oz. pogodba
 • DOKAZILO O IZVEDBI (liste prisotnosti, zapisniki, vabila, fotografije, izvodi materiala, ..)- označite z 1d _dokazilo o izvedbi

 

RAČUN – označite npr. 2_0 račun,…

 • DOKAZILO O DELU – označite 2_a poročilo izvedenega
 • DOKAZILO O PLAČILU (npr. izpis iz TRR) – označite z 1b_potrdilo o plačilu
 • DOKAZILO O IZBORU IZVAJALCA  - POVPRAŠEVANJE ALI JAVNO NAROČANJE (dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, uradni zaznamek, ponudbe, naročilnica, pogodba,…) – označite z 2c_povpraševanje in ponudbe ali 2c_javno naročilo s ponudbami (vse skupaj en sken)
 • DOKAZILO O IZVEDBI (liste prisotnosti, zapisniki, vabila, fotografije, izvodi materiala, ..) - označite z  2d_dokazilo o izvedbi
 • IZJAVE – označite npr. 2e_Izjava o nepovezanosti oz. Izjava o namenskosti opreme (vsako izjavo posebej sken)

 

OBRAZCI ZA PRIPRAVO KONČNIH, LETNIH POROČIL IN POROČIL OB ZAKLJUČKU SPREMLJANJA PROJEKTA:

Končno poročilo ob zaključku operecije - ESRR (Priloga 2)

Letno poročilo po zaključku operacije - ESRR (Priloga 3)

Poročilo ob zaključku spremljanja operacije - ESRR (Priloga 4)