Instrument CLLD

V novem programskem obdobju se programi lokalnega razvoja, ki se izvajajo po pristopu »od spodaj navzgor« širijo. Evropska komisija je z namenom izboljšanja medsektorskega povezovanja in sodelovanja z namenom učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni uvedla pristop »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, za katerega se uporablja kratica CLLD. V pristopu CLLD gre podobno kot pri pristopu LEADER za prenos odgovornosti odločanja o izbranih izvedbenih projektih iz državne na lokalno raven.

Prebivalstvo na zaokroženih območjih zato ustanovi lokalno partnerstvo – lokalno akcijsko skupino (LAS).  RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica je zato v imenu LAS V OBJEMU SONCA objavila odprt javni poziv za vstop v članstvo. 

Na podlagi odprtega javnega poziva za vstop v članstvo je v LAS V OBJEMU SONCA pristopilo 98 ustanovnih članov, ki so dne 8. 12. 2015 podpisali Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS. Ker je poziv za vstop v članstvo odprte narave, se lahko v LAS kadarkoli v programskem obdobju včlanijo tudi novi člani (več informacij najdete v zavihku Javni pozivi).

 

V okviru Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020) je Slovenija predvidela uporabo skupnega pristopa CLLD v okviru treh skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Vsak organ upravljanja zadevnega sklada je pripravil program, ki je podlaga za črpanje sredstev iz naslova evropskih skladov in sicer: Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020), Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP 2014–2020) in Operativni program Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/2018, 68/2018, 68/2019, 157/2020, 163/2021, 181/2021).

 

CLLD povezuje ljudi, ki imajo določene skupne interese in se soočajo s skupnimi potrebami in  izzivi. Omogoča jim, da sami oblikujejo SLR in izbirajo operacije (projekte), kar predstavlja osnovno načelo in hkrati največjo prednost tega pristopa. V primerjavi z drugimi t.i. »klasičnimi« pristopi lokalnega razvoja, kjer so ljudje zgolj pasivni uporabniki politike, pri pristopu CLLD postanejo aktivni partnerji in gonilo razvoja na  lokalnem  nivoju.

Instrument CLLD bo s kombinacijo različnih virov financiranja LAS-om omogočil  izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in urbana naselja.

Območje LAS V OBJEMU SONCA je upravičeno do črpanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Podpora iz naslova EKSRP je osredotočena v šesto težišče ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se glasi:

  • »Zelena  delovna  mesta  in  skladen  vzdržen  razvoj  podeželja,  ki  temelji  na  razvoju  endogenih potencialov podeželja«.

Podpora iz naslova ESRR je osredotočena na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi OP EKP 2014–2020, ki se glasi:

  • »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Glavni cilji skupnega pristopa CLLD so spodbujanje socialnega vključevanja, boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik ter gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Več informacij v zvezi z instrumentom CLLD lahko najdete na spletni strani Programa razvoja podeželja.