Strategija lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca

Strategija lokalnega razvoja za LAS V objemu sonca (SLR) je ključni strateški dokument, na podlagi katerega se bodo koristila z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodeljena sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

SLR je pripravljena na podlagi Uredbe CLLD in Uredbe o spremembah Uredbe CLLD ter z upoštevanjem Smernic za pripravo SLR.

Pri izdelavi SLR smo spodbujali in krepili partnersko sodelovanje. V pripravo smo vključevali tako strokovne institucije, kot tudi širok krog zainteresiranih lokalnih akterjev, ki zastopajo interese različnih skupin na območju. Vsi sodelujoči so konstruktivno prispevali k vsebini SLR. Skozi celoten proces priprave SLR smo uresničevali načelo oziroma pristop »od spodaj navzgor«, saj smo cilje in ukrepe za dosego le-teh oblikovali na osnovi pobud in predlogov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

SLR je tudi v skladu s cilji Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Operativnim programom za kohezijsko politiko 2014-2020 in Regionalnim razvojnim programom Goriške regije, kar bo omogočilo doseganje povezanih učinkov na več področjih.

SLR obsega vsa predpisana poglavja ter priloge. Začetna poglavja opisujejo območje LAS in analizo razvojnih potreb in možnosti območja, vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Poleg ciljev, mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov, SLR vsebuje tudi podroben akcijski načrt z devetimi ukrepi po predpisanih tematskih področjih. Teh devet ukrepov bo pripomoglo tudi k doseganju horizontalnih ciljev EU. Opredeljen je finančni načrt, opisane so naloge organov LAS in navedena merila ter postopki izbora operacij (projektov). Opisan je tudi sistem spremljanja in vrednotenja SLR, ki bo omogočil LAS sprotno spremljanje doseganja ciljev SLR. 

 

Potrebe, cilji in ukrepi SLR za LAS V objemu sonca

TP

Ključni izzivi in potrebe

Posebni cilji

Ukrepi

Ustvarjanje delovnih mest

 

P1: Potreba po povezovanju institucij podpornega okolja s ciljem razvoja podjetnosti, povečanja znanja ter povečanja števila delovnih mest

 

C 1.1 Razvijati podjetnost  za dvig zaposljivosti na podeželju in v urbanih središčih

U 1.1 Razvoj in izvajanje novih podjetniških modelov in vzpostavitev podpornega okolja

P2: Potreba po povezovanju lokalnih kmetijskih in turističnih ponudnikov s ciljem povečanja lokalne samooskrbe s hrano in povečanja prepoznavnosti območja ter potreba po povezovanju podjetij iz posameznih panog

C 1.2 Povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva

U 1.2 Inovativna razvojna partnerstva za trajnostni razvoj območja

Razvoj osnovnih storitev

P3: Potreba po obnovi in razvoju vasi

C 2.1 Spodbuditi potenciale za razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev

U 2.1 Izboljšanje pogojev v podporo razvoju novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev

P4: Potreba po zagotavljanju pogojev za razvoj novih idej in poslovnih priložnosti

 

 

C 2.2 Zagotoviti pogoje za razvoj novih poslovnih priložnosti zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov

U 2.2 Oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter manjših naložb za razvoj zelenega, kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov

Varstvo okolja in ohranjanje narave

P5: Potreba po uvajanju aktivnosti na področju ohranjanja narave in kulturne dediščine

 

 

C 3.1 Ohranjati naravne danosti, naravne vrednote, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino za trajnostni (turistični) razvoj območja

U 3.1 Ohranjanje naravnih danosti, naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine

P6: Potreba po ozaveščanju in informiranju na področju varstva okolja in ohranjanja narave

 

C 3.2 Spodbujati varstvo okolja in trajnostno rabo naravnih virov

U 3.2 Izboljšanje stanja okolja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

P7: Potreba po večji vključenosti mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami

 

 

 

C 4.1 Izboljšati socialne storitve in socialno vključenost

U 4.1 Razvoj inovativnih socialnih storitev in povečanje vključenosti ranljivih skupin

C 4.2 Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in zagotoviti kakovostno preživljanja prostega časa

U 4.2  Krepitev integralnih rešitev  socialne in medgeneracijske vključenosti ter aktivno staranje

U 4.3 Spodbujanje mladih za aktivno preživljanje prostega časa

 

SLR lahko dobite tukaj: Strategija lokalnega razvoja za LAS V OBJEMU SONCA.pdf

 

LAS V objemu sonca je dne 15.4.2019, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela potrjene spremembe SLR LAS V objemu sonca - ODLOČBA št. 33151-28/2015/49.

V SLR so se spremenila naslednja poglavja:
- poglavje št. 5. Opredelitev območja in prebivalstva zajetega v SLR;
- poglavje št. 6. Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS, vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti;
- poglavje št. 7. Podroben opis tematskih področij ukrepanja;
- poglavje št. 9. Opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov
- poglavje št. 11. Akcijski načrt, iz katerega izhaja opis prenosa ciljev v ukrepe, odgovornost za izvajanje ukrepov, vključno s časovno opredelitvijo letnih aktivnosti
- poglavje št. 15. Merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij
- poglavje št. 16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te Uredbe v skladu finančnim okvirjem

ter Osnutek javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa "Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost" za sklad EKSRP in ESRR.
 

Čistopis SLR LAS V objemu sonca: SRL potrjena_čistopis_april 2019.pdf

 

LAS V objemu sonca je dne 31. 5. 2021, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela potrjene spremembe SLR LAS V objemu sonca - ODLOČBA št. 33151-28/2015/73.

V SLR so se spremenila naslednja poglavja:
poglavje št. 3. Osebna izkaznica LAS
- poglavje št. 9. Opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov
- poglavje št. 11. Akcijski načrt, iz katerega izhaja opis prenosa ciljev v ukrepe, odgovornost za izvajanje ukrepov, vključno s časovno opredelitvijo letnih aktivnosti
- poglavje št. 16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te Uredbe v skladu finančnim okvirjem

Čistopis SLR LAS V objemu sonca: 2. sprememba SRL_potrjena_ maj 2021.pdf

 

LAS V objemu sonca je dne 22. 4. 2022, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela potrjene spremembe SLR LAS V objemu sonca - ODLOČBA št. 33151-28/2015/90.

V SLR so se spremenila naslednja poglavja:
- poglavje št. 3. Osebna izkaznica LAS
- poglavje št. 11. Akcijski načrt, iz katerega izhaja opis prenosa ciljev v ukrepe, odgovornost za izvajanje ukrepov, vključno s časovno opredelitvijo letnih aktivnosti
- poglavje št. 16. Finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih iz te Uredbe v skladu finančnim okvirjem

Čistopis SLR LAS V objemu sonca: 3. sprememba SRL_potrjena_april 2022.pdf