predstavitev LAS


Načrtovanje in odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

LAS V objemu sonca deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

LAS deluje že 15 let oz. dve programski obdobji. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa LEADER, CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših projektov, ki niso strogo omejeni na podeželska območja, ampak vključujejo tudi urbana naselja.

Za prvo programsko obdobje 2007-2013 se je LAS ustanovil leta 2008.  V tem obdobju smo izvajali program LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Izvedenih je bilo 33 projektov, s katerimi smo uresničevali lokalne razvojne potrebe in dosegli zastavljene cilje v strategiji lokalnega razvoja.

Za drugo programsko obdobje 2014-2020 se je LAS ustanovil leta 2015. V tekočem obdobju izvajamo program LEADER, CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. S skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev bomo do konca programskega obdobja izvedli 37 projektov.

Dne 20. 2. 2023 je bil ustanovljen LAS za tretje programsko obdobje do leta 2027. LAS je ustanovilo 66 ustanovnih članov, predstavnikov javnega, ekonomskega in civilnega sektorja.

Vključitev v LAS (vstop v članstvo) je odprtega tipa, kar pomeni, da je možna včlanitev od podpisa ustanovne pogodbe pa vse do konca programskega obdobja.

 

več o LAS


Novice

Vse novice
Izpostavljeni projekti