Priprava Strategije lokalnega razvoja (SLR)

Med pomembnejše naloge LAS sodi priprava Strategije lokalnega razvoja (SLR). Osnovo zanjo predstavlja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 42/2015 z dne 16. 6. 2015 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,  ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016.  

LAS je v januarju 2016 pripravil SLR v višini predvidenih finančnih sredstev, določenih na podlagi informativnega izračuna Uredbe CLLD. 

Cilji, ki smo si jih zastavili v SLR, izhajajo iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti našega območja ter naslavljajo dejanske izzive območja. Načrtovane aktivnosti prispevajo k doseganju lokalnih ciljev in potreb, kar prispeva tudi k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.  

LAS je pri pripravi SLR upošteval in vključil vse ključne elemente, kot jih določajo EU in nacionalni predpisi. Pri pripravi SLR je izhajal iz naslednjih štirih tematskih področij ukrepanja:

  1. ustvarjanje delovnih mest,
  2. razvoj osnovnih storitev na podeželju,
  3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter
  4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

SLR prispeva tudi k doseganju horizontalnih ciljev, ki so povezani z inovacijami, okoljem, blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter k enakosti med spoloma in nediskriminaciji. K tem ciljem bodo morale prispevati tudi operacije (projekti). 

SLR je tudi v skladu s potrebami in cilji vseh operativnih programov, katerih skladi so vključeni v izvajanje CLLD na območju LAS. V našem primeru sta to Program razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 in Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Poleg tega je skladna tudi z Regionalnim razvojnim programom Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020.

 

V pripravo SLR smo skupnost (predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja) vključevali na različne načine.

Izvedene so bile sledeče aktivnosti: