Predstavitev LAS

Načrtovanje in odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

LAS V objemu sonca deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

LAS deluje že 15 let oz. dve programski obdobji. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa LEADER, CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših projektov, ki niso strogo omejeni na podeželska območja, ampak vključujejo tudi urbana naselja.

Za prvo programsko obdobje 2007-2013 se je LAS ustanovil leta 2008.  V tem obdobju smo izvajali program LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Izvedenih je bilo 33 projektov, s katerimi smo uresničevali lokalne razvojne potrebe in dosegli zastavljene cilje v strategiji lokalnega razvoja.

Za drugo programsko obdobje 2014-2020 se je LAS ustanovil leta 2015. V tekočem obdobju izvajamo program LEADER, CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. S skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev bomo do konca programskega obdobja izvedli 37 projektov.

Dne 20. 2. 2023 je bil ustanovljen LAS za tretje programsko obdobje do leta 2027. LAS je ustanovilo 66 ustanovnih članov, predstavnikov javnega, ekonomskega in civilnega sektorja.

Vključitev v LAS (vstop v članstvo) je odprtega tipa, kar pomeni, da je možna včlanitev od podpisa ustanovne pogodbe pa vse do konca programskega obdobja.

 

Lokalno partnerstvo LAS V OBJEMU SONCA je za vodilnega partnerja (upravljalca) izbralo RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.  RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o.  Nova Gorica  zastopa LAS v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, navedene ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem.

Ukrep CLLD/LEADER se izvaja preko štirih podukrepov:

 • Pripravljalna podpora (podukrep 19.1);
 • Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2);
 • Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (podukrep 19.3) in
 • Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep 19.4).

 

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS V OBJEMU SONCA (podukrep 19.4)

 

Opis aktivnosti:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, nadalje za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

 

Cilji:

 • spodbuditi poznavanje instrumenta CLLD, LAS in SLR,
 • animirati območje ter vključevati skupnost,
 • razvijati podeželje in urbana središča, doseči cilje SLR,
 • povezati lokalne akterje.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • odnosi z javnostmi in promocija LAS, vključno z mreženjem,
 • upravljanje in delovanje LAS,
 • zagotavljanje informacij in spodbujanje SLR,
 • objava javnih pozivov LAS,
 • podpora potencialnim upravičencem  z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog na javne pozive LAS,
 • izvajanje delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS,
 • izvajanje delavnic usposabljanj,
 • prijava operacij na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT),
 • vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP,
 • oblikovanje in prijava operacij ter vlog na javne pozive na podukrepu 19.3 –dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
 • spremljanje in vrednotenje SLR,
 • vlaganje sprememb SLR na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Pričakovani rezultati:

 • prepoznaven instrument CLLD, LAS in SLR,
 • animirano območje ter vključena skupnost,
 • razvoj podeželja in urbanih središč, doseženi kazalniki SLR,
 • povezani lokalni akterji.

 

Viri sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS V OBJEMU SONCA upravičen do največ 376.055,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada,  to je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Izvajanje CLLD v programskem obdobju 2014-2020 določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/2018, 68/2018, 68/2019, 157/2020, 163/2021, 181/2021).

 

Delovanje lokalnih akcijskih skupin in potrditev strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 določa Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 161/2022).