Delovanje LAS

LAS V OBJEMU SONCA je bil ustanovljen s podpisom POGODBE O USTANOVITVI IN DELOVANJU POGODBENEGA PARTNERSTVA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS V OBJEMU SONCA dne 8. 12. 2015 na ustanovni skupščini LAS v Bukovici.

S podpisom te pogodbe so ustanovni člani LAS izkazali, da imajo skupen interes po združevanju, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja območja LAS po pristopu »od spodaj navzgor«. Cilj povezovanja je gospodarski razvoj lokalnega območja, izboljšanje osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, spodbujanje socialnega vključevanja, ..

ORGANI LAS:

 • skupščina,
 • upravni odbor oz. organ upravljanja,
 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • nadzorni odbor oz. nadzorni organ in
 • ocenjevalna komisija.

Skupščina je najvišji organ LAS in jo sestavljajo vsi  člani lokalnega partnerstva.

Upravni odbor oz. organ upravljanja je organ odločanja in najvišji izvršilni organ LAS. Za svoje delo je odgovoren skupščini LAS. 

Predsednik LAS je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik upravnega odbora.

Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS. 

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje in o tem za upravni odbor pripravi poročilo. 

Na ustanovni skupščini so ustanovni člani izvolili člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora. Na predlog upravnega odbora LAS je skupščina (vsi ustanovni člani) z javnim glasovanjem potrdila imenovanje predsednika LAS in nato podpredsednika LAS. Predsednik in podpredsednik LAS sta istočasno tudi predsednik in podpredsednik upravnega odbora.

 

ČLANI ORGANOV LAS V OBJEMU SONCA 8.12.2019 - 7.12.2023

Za predsednika oz. predsednico LAS je bila izvoljena Tina Novak Samec (predstavnica javnega sektorja). Za podpredsednika LAS je bil izvoljen Primož Černic (prestavnik ekonomskega sektorja).  

UPRAVNI ODBOR sestavljajo:

 • javni sektor (5):

Nevenka Vuk, Občina Miren-Kostanjevica

Nina Fiorelli Derman, Občina Šempeter-Vrtojba

Andraja Trojar Lapanja, Mestna občina Nova Gorica

Matjaž Zgonik, Občina Renče-Vogrsko

Tina Novak Samec, ZTKMŠ Brda

 • ekonomski sektor (3):

Tom Ločniškar, ČILČNI – Dediščinska kmetija Pedrovo

Mark Smerajc, Mark Smerjac  - nosilec dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji

Primož Černic, Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

 • zasebni sektor (3):

Dejana Baša, Turistična zveza Nova Gorica

Anton Peršič, Kulturno turistično društvo Vitovlje

mag. Darijan Krpan, Ustanova Fundacija BiT Planota

NADZORNI ODBOR sestavljajo:

 • javni sektor: Mateja Mislej, Mestna občina Nova Gorica
 • ekonomski sektor: Nevenka Volk Rožič, Gospodarska zbornica Slovenije
 • zasebni sektor: Matej Prezelj (Dimitrij Marušič), OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja

Ocenjevalno komisijo, ki ima pet članov in dva nadomestna člana, bo imenoval upravni odbor pred objavo vsakega javnega poziva za izbor operacij.

 

ČLANI ORGANOV LAS V OBJEMU SONCA 8.12.2015 - 7.12.2019

Za predsednika LAS je bil izvoljen Andrej Markočič (predstavnik javnega sektorja) - do 30.9.2019. Za podpredsednika oz. podpredsednico LAS je bila izvoljena Maša Černe (predstavnica zasebnega sektorja).

Glede na 14. člen Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS V objemu sonca podpredsednik oz. podpredsednica opravlja naloge predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog.

Člani upravnega odbora so:

 • Javni sektor (5 članov): Mestna občina Nova Gorica (Simon Rosič), Občina Šempeter-Vrtojba (Nina Fiorelli Derman), Občina Miren-Kostanjevica (Nevenka Vuk), Občina Renče-Vogrsko (Tarik Žigon) in ZTKMŠ Brda (Tina Novak Samec);
 • Ekonomski sektor (3 člani): Sunmedia d.o.o. (Matej Remiaš), Park Lijak (Aleksander Mladovan) in OOZ Nova Gorica (Roberta Filipič);
 • Zasebni sektor (3 člani): Ozara (Maša Černe), Turistična zveza Nova Gorica (Dejana Baša), Nadja Velušček.

Člani nadzornega odbora so:

 • Javni sektor (1 član): Mestna občina Nova Gorica (Mateja Mislej);
 • Ekonomski sektor (1 član): GZS OZ Nova Gorica (Nevenka Volk Rožič);
 • Zasebni sektor (1 član): Ozara (Marušič Dimitrij).

Ocenjevalno komisijo, ki ima pet članov in dva nadomestna člana, bo imenoval upravni odbor pred objavo vsakega javnega poziva za izbor operacij.

 

POVZETKI ZAPISNIKOV SEJ ORGANOV LAS:

 • SEJE SKUPŠČINE LAS

POVZETEK ZAPISNIKA USTANOVNE SKUPŠČINE LAS, 8. 12. 2015.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SKUPŠČINE LAS, 25. 1. 2016.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SKUPŠČINE LAS, 31. 3. 2016.pdf

 

 • SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE UO LAS, 8. 12. 2015.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE UO LAS, 18. 1. 2016.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE UO LAS, 23. 3. 2016.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE UO LAS, 25.3. 2016.pdf

 

 • SEJE NADZORNEGA ODBORA LAS

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE NO LAS, 25. 3. 2016.pdf

 

Pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS V objemu sonca: Pogodba o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS V OBJEMU SONCA.pdf