Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS V OBJEMU SONCA (podukrep 19.4)

Opis aktivnosti:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, nadalje za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:

 • spodbuditi poznavanje instrumenta CLLD, LAS in SLR,
 • animirati območje ter vključevati skupnost,
 • razvijati podeželje in urbana središča, doseči cilje SLR,
 • povezati lokalne akterje.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • odnosi z javnostmi in promocija LAS, vključno z mreženjem,
 • upravljanje in delovanje LAS,
 • zagotavljanje informacij in spodbujanje SLR,
 • objava javnih pozivov LAS,
 • podpora potencialnim upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog na javne pozive LAS,
 • izvajanje delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS,
 • izvajanje delavnic usposabljanj,
 • prijava operacij na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT),
 • vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP,
 • oblikovanje in prijava operacij ter vlog na javne pozive na podukrepu 19.3 –dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
 • spremljanje in vrednotenje SLR,
 • vlaganje sprememb SLR na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pričakovani rezultati:

 • prepoznaven instrument CLLD, LAS in SLR,
 • animirano območje ter vključena skupnost,
 • razvoj podeželja in urbanih središč, doseženi kazalniki SLR,
 • povezani lokalni akterji.

Viri sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS V OBJEMU SONCA upravičen do največ 376.055,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada, to je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/2018, 68/2018).