Predstavitev LAS

Načrtovanje in odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

LAS V objemu sonca deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

LAS deluje že 15 let oz. dve programski obdobji.

Dne 20. 2. 2023 je bil ustanovljen LAS za tretje programsko obdobje do leta 2027. LAS je ustanovilo 66 ustanovnih članov, predstavnikov javnega, ekonomskega in civilnega sektorja. 

Vključitev v LAS (vstop v članstvo) je odprtega tipa, kar pomeni, da je možna včlanitev od podpisa ustanovne pogodbe pa vse do konca programskega obdobja.

Lokalno partnerstvo LAS V OBJEMU SONCA je za vodilnega partnerja (upravljalca) izbralo RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.  RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o.  Nova Gorica  zastopa LAS v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, navedene ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem.