OBJAVA 1. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017

datum: 08.06.2017

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca v četrtek, 8. junija 2017 objavlja 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017.

Javni poziv bo odprt do petka, 20. 10.  2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave).

NAMEN javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2. »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR)  znaša 553.536,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen  8. 6. 2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do vključno 20. 10. 2017 ali osebno dostaviti v pisarni LAS vodilnega partnerja na naslovu RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do vključno 20. 10. 2017 do 13.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

 

Informacije o javnem pozivu:

Vsak delovni dan od 8:30 do 13:30 ure in sicer:

Kontaktni osebi sta: Amelija Skomina Zorn in Fabijana Medvešček.

Zadnja vprašanja bodo možna do 13. 10.  2017.
Razpisna dokumentacija:
  1. 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017; SPREMEMBA 1. javnega poziva za izbor operacij ESRR, 25. 9. 2017.pdf;2. SPREMEMBA 1. javnega poziva za izbor operacij ESRR, 5. 10 . 2017
  2. VLOGA – PRIJAVNICA za pripravo predloga operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za leto 2017; NOVO
  3. Priloga 1: Viri financiranja / finančna konstrukcija; NOVO
  4. Priloga 2: Stroškovni načrt NOVO
  5. Navodila za izpolnjevanje Priloge 1 : STROŠKOVNEGA NAČRT in Priloge 2 : VIRI FINANCIRANJA / FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA OPERACIJO FINANCIRANO iz 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz ESRR SREDSTEV v letu 2017;
  6. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (april 2016);
  7. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (julij 2015);
  8. Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA;
  9. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

 

Dodatna dokumentacija: