OBJAVA 2. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

datum: 10.05.2019

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca v petek, 10. 5. 2019 objavlja 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: do srede, 11. 9. 2019 (do 13.00 ure – v primeru osebne dostave).

 

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz EKSRP znaša 355.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša do 80 %.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) odobri izvajanje operacije.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: las-vobjemusonca@rra-sp.si

Po telefonu: 05 330 66 81, vsak delovnik med 9.00 in 13.00. uro.

Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS V OBJEMU SONCA, v pisarni vodilnega partnerja RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica.

Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge (do 6. 9. 2019).

Razpisna dokumentacija:

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

SPREMEMBA  2. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Vloga za prijavo operacije – prijavni obrazec in priloge k vlogi:

Priloga 1: Finančni načrt operacije

Priloga 2: Časovni načrt aktivnosti

Priloga 15: Pogodba o sodelovanju med nosilcem operacije in partnerji

Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge 

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR), 2. 2. 2018 

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

 

Pravna podlaga: