Objavljena Uredba LEADER/CLLD v obdobju do leta 2027

datum: 03.01.2024

kategorija: LAS 2021-2027

V Uradnem listu RS št. 132/22 je bila dne 22. 12. 2023 objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Strategije lokalnega razvoja, ki so bile pripravljene v letu 2023, bodo za vse lokalne akcijske skupine (LAS) v Sloveniji odobrene v začetku leta 2024 in se bodo po odobritvi lahko pričele izvajati.  

Uredba podrobneje določa pogoje za dodelitev podpor oz. sofinanciranja za izvajanje projektov, izbranih v okviru strategij lokalnega razvoja.

Sistem izbora projektov ostaja enak kot v prejšnjem programskem obdobju. LAS-i sami pripravimo, objavimo in izvedemo javni poziv za izbor projektov za območje svojega LAS. Projekti se na ravni LAS izberejo na podlagi meril za izbor projektov.

Upravni odbor LAS bo zato najprej v sodelovanju z vodilnim partnerjem LAS pripravil splošni akt našega LAS, v katerem se bo opredelilo nepristranska merila za izbor projektov, način izvedbe javnih pozivov za izbor projektov za območje LAS ter nediskriminatoren in pregleden postopek izbora projektov za financiranje in ga dal v potrditev skupščini. Ta dokument bosta dokončno odobrila oba organa upravljanja in sicer Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Uredba prinaša tudi kar nekaj poenostavitev, poenotenja pravil med skladoma EKSRP in ESRR, možnosti uveljavljanja predplačil in uveljavljanja DDV, kot jih dopušča zakonodaja, uveljavljanje stroškov v obliki poenostavljenih oblik stroškov, vključno s stroški dela tudi za prostovoljsko delo.

Uredba določa tudi način vlaganja projektov izbranih na javni pozivih, način vlaganja zahtevkov za izplačilo, finančne določbe, splošne obveznosti upravičenca, sheme državnih pomoči za projekte, kontrolni sistem, upravne sankcije za učinkovito izvajanje pristopa LEADER/CLLD,…

Direktna povezava do uredbe: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-4070