Oblikovanje in delovanje LAS v novem programskem obdobju do leta 2027

datum: 27.12.2022

kategorija: LAS 2014-2020

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 ter javni poziv.

Na podlagi javnega poziva bomo v janarju 2023 pričeli z oblikovanjem novega partnerstva oz. lokalne akcijske skupine za namen priprave nove strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru skladov Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). 

LAS-i bodo morali biti tudi v prihodnjem programskem obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej kot javni, ekonomski in socialni sektor.

LAS-i, ki delujemo v programskem obdobju 2014-2020, imamo možnost, da nadaljujejo s svojim delom tudi v prihodnje ali pa se glede na potrebe in odločitev deležnikov z območja oblikujemo v nov LAS.

Najkasneje do 3. marca 2023 bomo vse slovenske LAS morale oblikovati partnerstva za pripravo strategij in najkasneje do 31. julija 2023, bomo morali oddati izdelane Strategije lokalnega razvoja.

 

Več informacij dobite tukaj.