ZAKLJUČEN 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

datum: 30.10.2020

kategorija: LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca je zaključila z vsemi postopki povezanimi z izborom in potrditvijo operacij prejetih na 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v katerem so bila po ukrepih razdeljena sredstva v skupni višini 317.976,87 EUR.

Na javnem pozivu, ki je bil odprt od 25.11.2019 (podaljšan zaradi izrednih razmer COVID-19) do  29.5.2020, je bilo razpisanih razpoložljivih 432.689,67 EUR za obdobje 2020 do junija 2023. Prejetih je bilo deset predlogov operacij (projektov), v skupnem predlogu sofinanciranja 550.884,91 EUR.

Dne 16.9.2020 je bilo na 19. redni seji Upravnega odbora LAS V objemu sonca izmed deset predlogov operacij izbral in potrdil šest predlogov operacij, upravičenih do sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v skupni višini sofinanciranja 317.976,87 EUR. Upravni odbor je skladno s Strategijo lokalnega razvoja LAS V objemu sonca (za sklad ESRR), sprejel odločitev, da nedodeljena sredstva ESRR v skupni višini 114.712,80 EUR, bodo razporejena projektom LAS-a.

 

Ukrep 1.2 Inovativna razvojna partnerstva za trajnostni razvoj območja:

1. operacija: SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA MLADIH V LOKALNIH SKUPNOSTIH – NOVE ZAPOSLITVE IN PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI, prijavitelja: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, v vrednosti sofinanciranja: 54.077,25 EUR

2. operacija: INOVATIVNO PARTNERSTVO SODOBNE UMETNOSTI ZA TRAJNOSTNO NARAVNAN TURIZEM, prijavitelja: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, v vrednosti sofinanciranja: 79.997,95 EUR

 

Ukrep 3.1 Ohranjanje naravnih danosti, naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine:

1. operacija: Urbani EKOKROG, prijavitelja: Občina Šempeter-Vrtojba, v vrednosti sofinanciranja: 65.737,13 EUR

 

Ukrep 3.2 Izboljšanje stanja okolja

1. operacija: Obrnimo svet na bOLJE, prijavitelja: KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., v vrednosti sofinanciranja: 57.925,86 EUR

 

Ukrep 4.2  Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti ter aktivno staranje

1. operacija: Mirenski Grad med Krasom in Vipavo, prijavitelja: Samostan Lazaristov Mirenski Grad, v vrednosti sofinanciranja: 50.231,26 EUR

 

Ukrep 4.3  Spodbujanje mladih za aktivno preživljanje prostega časa

1. operacija: Supanje po Vipavi, prijavitelja: Občina Renče-Vogrsko, v vrednosti sofinanciranja: 10.007,42 EUR

 

Odločitev Upravnega odbora LAS V objemu sonca o izboru operacij za sofinanciranje je dne 30.11.2020 za šest izbranih operacij (projektov) postala dokončna, zato bo RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS V objemu sonca, preko spletne aplikacije CLLD oddala izbrane operacije v dokončno potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij, to je Ministrstvo za regionalni razvoj in tehnologijo (MGRT). Ministrstvo dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije. Z upravičencem, ki mu je bila odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o sofinanicranju.

Skladno z Navodili upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (podukrep 19.2. in 19.3.) in v skladu z drugim odstavkom 28. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev MGRT, vendar ne pred datumom začetka operacije in ki izpolnjujejo še ostale pogoje za upravičene stroške iz 71. člena Uredbe CLLD.

Prijavitelji / nosilci odobrenih operacij (projektov) bodo obveščeni s strani vodilnega partnerja o datumu oddaje vloge na ministrstvo.