Vlaganje vlog na pozive LAS

datum: 05.05.2020

kategorija: LAS 2014-2020

Skladno z obvestilom MKGP (CLLD/LEADER pisarna) vas obveščamo, da smo prejeli obvestilo glede oddaje vlog na pozive LAS.

Glede na to, da je odprt javni poziv iz sklada ESRR in je rok za oddajo 29.5.2020 velja, da lahko oddate vloge tudi po tem datumu, ki se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov oz. najkasneje 1. julija 2020.

Obvestilo MKGP se glasi:


Odločanje LAS ne predstavlja upravne zadeve (kot izhaja tudi iz sklepa Upravnega sodišča I U 2246/2011). Vendar pa je namen postopka LAS dodeljevanje javnih sredstev (oziroma izbira vlog, ki bodo predložene za dodelitev javnih sredstev), kar predstavlja izrazito javnopravno delovanje oziroma sledenje določenemu javnemu interesu. To pomeni, da delovanje LAS predstavlja javnopravno stvar v smislu 4. člena ZUP (tako izhaja tudi iz sodbe Vrhovnega sodišča X Ips 357/2015).

Glede oddaje vlog na javne pozive LAS tako velja, da se roki za uveljavitev materialnih pravic, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov oz najkasneje 1. julija. Navedeno pomeni, da kljub izteku javnega poziva, lahko vlagatelj še vedno odda vlogo.