Aktualni javni pozivi

datum: 27.01.2023

kategorija: Javni pozivi LAS 2021-2027

V novem programskem obdobju 2021–2027 ustanavljamo nov LAS. Zato vabimo tako člane iz programskega obdobja 2014-2020, kot tudi ostale, da se v novem programskem obdobju, ki bo trajalo do leta 2027, vključite v LAS in podpište novo ustanovno pogodbo.

Javni poziv za vstop v članstvo v lokalni akcijski skupini za programsko obdobje do leta 2027 objavljamo na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22). 

Novo partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja, na območju mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

LAS se organizira kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljeno iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov. Sestavljajo ga predstavniki:

 • javnega sektorja (lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije) 
 • ekonomskega  ali gospodarskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti)
 • socialnega ali civilnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zasebni zavodi, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki)

V LAS se lahko vključite predstavniki s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občine Brda, mestne občine Nova Gorica, občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«. Zato ste vsi, ki potrebe lokalnega okolja najbolj poznate in ste pripravljeni odgovorno in aktivno delovati v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja, lepo vabljeni, da izkažete svoj interes s podpisom izjave o članstvu v LAS V OBJEMU SONCA

Člani LAS so enakopravni, imajo enake pravice in obveznosti.

Pravice članov so:

 •  voliti in biti voljeni v organe LAS,
 •  razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
 •  aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
 •  prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
 •  sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja (SLR),
 •  uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS,
 •  biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS in
 •  biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezani z LAS.

Obveznosti članov LAS so:

 •  spoštovati pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS,
 •  skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in za uresničevanje SLR,
 •  zagotavljati financiranje za upravljanje in delovanje LAS, kot to določi Skupščina LAS,
 •  skladno s svojimi razpoložljivimi znanji in sposobnostmi prispevati k uresničevanju ciljev in nalog LAS,
 •  udeleževati se Skupščine LAS,
 •  obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov,
 •  odgovarjati za obveznosti LAS, ki so nastale po dnevu, ko so postali člani LAS,
 •  posredovati LAS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 •  delovati povezovalno in skrbeti za prenos znanj in izkušenj do drugih članov in prebivalcev območja LAS,
 •  Vzdržati se dejanj, ki bi kakorkoli škodovala ali bi lahko škodovala interesom LAS ali njenih članov,
 •  nemudoma obvestiti LAS o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njegovo izpolnjevanje pogojev za članstvo v LAS, na izpolnjevanje njegovih obveznosti v okviru pogodbe ter na cilje in obveznosti določene s SLR,
 •  izločiti se iz postopkov, kadar bi prišlo do navzkrižja interesov in
 •  varovati ugled LAS.

Prvi rok za vstop v članstvo LAS V OBJEMU SONCA je 9. 2. 2023. Po izteku tega roka vas bomo povabili na ustanovno skupščino novega LAS, ki bo predvidoma 20. 2. 2023. Ob vabilu na ustanovno skupščino bomo posredovali tudi osnutek ustanovne pogodbe. Vabilo bomo posredovali na elektronski naslov, ki ga boste napisali v pristopni izjavi.

Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja. Članstvo v LAS je namreč prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Vse, ki bi radi postali člani LAS V OBJEMU SONCA vabimo, da priloženo PRISTOPNO IZJAVO posredujete 

 • po pošti na naslov: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Vodilni partner LAS V objemu sonca, Kromberk, Cesta 25. junija 1F, 5000 Nova Gorica ali
 • po elektronski pošti na naslov: las-vobjemusonca@rra-sp.si

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS V OBJEMU SONCA lahko dobite pri vodilnemu partnerju LAS, to je na RRA SEVERNE PRIMORSKE, d.o.o. Nova Gorica, na telefonski številki 05 330 66 81 (ga. Fabijana Medvešček) ali na elektronskem naslovu las-vobjemusonca@rra-sp.si

Na povezavi si lahko snamete Pristopno izjavo za članstvo v LAS V OBJEMU SONCA.