INTERAKTIVNI TURIZEM ZA VSE

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju dostopnega turizem v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb, starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ter drugih ljudi s posebnimi potrebami. Ob enem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območij. V operaciji se bo pojem dostopnosti nanašal na:

  • Povečanje dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati.

  • Dostopnost do izginjajoče / zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo bo dosežena večja prepoznavnost LAS območij ter diferenciacija ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično še pomoč k razvoju turizma na ruralnih območjih.

Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine bodo v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območij.

Datum začetka: 01.01.2019
Datum konca: 30.06.2020

Sredstva EKSRP: 29.888,98 EUR
Lastna sredstva: 7.409,85 EUR
Celotna sredstva: 37.298,83 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca
Kontaktna oseba: Amelija Skomina Zorn

Partnerji: - LAS Notranjske
- LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
- LAS Med Snežnikom in Nanosom
- LAS V objemu sonca
- Partnerstvo LAS Zasavje
- LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Celotna vrednost operacije vseh LAS: 397.740,84 EUR

 

Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in znanj med partnerji, ter hkrati vključuje njihovo implementacijo na območju vseh sodelujočih LAS. Največ izkušenj na področju oblikovanja produkta dostopnega turizma ima Partnerstvo LAS Zasavje, ki predstavlja dediščino rudarstva na tak način, da je dostopna tudi gibalno oviranim osebam. Njihova izkušnja bo koristila tudi vsem ostalim sodelujočim LAS. Seveda pa bo njihova praksa nadgrajena, predvsem z vidika uporabe novih tehnologij.

Izmenjava izkušenj in praks med sodelujočimi LAS-i bo mogoča tudi preko izobraževalnih delavnic s področja 3D modeliranja in  3D tiska, aktivnosti snemanja, sodobnih tehnologijah za navidezno in razširjeno resničnost (VR/AR) ter možnosti njihove uporabe v splošno dostopnem turizmu, izobraževanje vodnikov v muzeju v zvezi z dostopnostjo za osebe s posebnimi potrebami ter usposabljanjem na temo interpretacije kulturne in naravne dediščine. Delavnice bodo namenjene partnerjem in mladim iz vseh vključenih LAS.
 

AKTIVNOSTI OPERACIJE PO SKLOPIH

1. Vodenje in koordinacija projekta

2. Razvoj integriranega turističnega produkta iz področja naravne in  kulturne dediščine

Aktivnost 1: priprava interpretacijskega načrta kulturne in naravne dediščine

Aktivnost 2: vsebinska in tehnična priprava posameznih točk kulturne in naravne dediščine na območjih LAS:

               2.1. Vsebinska priprava na območju LAS v objemu sonca: VELIKA JAMA V PARADANI

               2.2. Tehnična priprava kulturne in naravne dediščine

Aktivnost 3: prenos znanja na mlade in partnerje LAS

Aktivnost 4: Promocija produkta
 

3. Promocija operacije