INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT ZELIŠČARSKE DEDIŠČINE

Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva je v Sloveniji izredno pestra in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov s tega področja ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj. Naraščajoče zanimanje in povpraševanje po zeliščnih produktih in vsebinah tako doma kot po svetu je Lokalne akcijske skupine (LAS-e) spodbudilo k povezovanju in oblikovanju operacije sodelovanja (projekta) »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. Le ta bo pripomogla k krepitvi in razvoju prednosti ter priložnosti na področju zeliščarstva ter k oblikovanju inovativnega, zelenega, turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije.

Namen projekta je neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost in s tem doseči podjetniški preboj: skozi zeliščarsko tradicijo in znanje ponuditi na trg integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki bo ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino in jim nudil višjo kvaliteto življenja; vzpostaviti mrežo zeliščarjev (ponudnikov, ki se ukvarjajo z zelišči); ter vzpostaviti inovativno komunikacijsko orodje »e-herbarij«.

S projektom želimo rešiti specifične lokalne potrebe kot so nepovezanost ponudnikov, pomanjkanje strokovnega znanja, majhne količine posameznikov in pomanjkanje podjetniških idej ter prenesti dobre prakse med LAS-i, krepiti povezave, zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjevati izkušnje, znanje ter le te implementirati na območju vključenih LAS.

 

Koristi projekta za območje LAS V objemu sonca: 

 • večja prepoznavnost »zeliščarstva« na območju LAS V objemu sonca;
 • urejena baza ponudnikov s področja zeliščarstva in kategorizacija ponudnikov (od pridelovalcev, predelovalcev, turističnih kmetij itd.);
 • povezani ponudniki s področja zeliščarstva v različne aktivnosti (e-herbarij, izobraževanja in delavnice, promocijski dogodki, ITP produkt zeliščarske dediščine);
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS V objemu sonca (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS V objemu sonca);
 • večja turistična prepoznavnost območja (nov ITP produkt).
Datum začetka: 01.09.2017
Datum konca: 30.11.2019

Sredstva EKSRP: 31.363,95 EUR
Lastna sredstva: 5.534,81 EUR
Celotna sredstva: 36.898,76 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca, vodilni partner RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica
Kontaktna oseba: Amelija Skomina

Partnerji: LAS V Objemu sonca sodeluje v projektu skupaj s petimi Lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS-i) na območju Slovenije:
LAS Raznolikost podeželja (vodilna LAS)
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
LAS Srce Slovenije
LAS Spodnje Savinjske doline
LAS Od Pohorja do Bohorja

Celotna vrednost operacije (6 LAS-ov): 282.413,21 EUR

 

 • Izobraževanje zeliščarjev

LAS-i bodo izvajali različne oblike izobraževanj in usposabljanj glede na potrebe posameznega območja. Na območju LAS V objemu sonca bodo potekala usposabljanja za pridelovalce/predelovalce zelišč in potencialne zeliščarje ter usposabljanja za osebe s posebnimi potrebami in usposabljanja za potencialne mentorje; kuharske delavnice, vzpostavljena bo manjša semenska banka na Biotehniški šoli. Izobraževanja/delavnice bodo potekale v sodelovanju z Ustanovo Fundacijo BIT Planota, Zavodom GOST na Planoti ter Šolskim centrom Nova Gorica, Biotehniško šolo

 • Certificiranje zelišč

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo bo pripravil GMP (Good manufacturing practice) s tehnološkimi smernicami pridelave in predelave za 12 avtohtonih ali tradicionalnih zelišč (po 2 za posamezen LAS).

 • E - herbarij

E–herbarij predstavlja skupno platformo operacije v elektronski obliki, na kateri bodo dostopne informacije o zeliščih, zgodovini uporabe, zgodbe o zeliščih, uporabi zelišč v kulinariki, gojenju zelišč, predstavitev izdelkov iz zelišč in vsebine, nastale v okviru operacije. Skupna platforma bo služila tudi povezovanju in predstavitvi ponudnikov, ki se ukvarjajo z zelišči.  

Dostop do spletnega vprašalnika za ponudnike zeliščarskih pridelkov, izdelkov in storitev.

 • Snemanje promocijskih filmov

Za namene promocije zeliščarstva in turističnih produktov s področja zeliščarstva bo posnetih pet krajših filmov s predstavitvijo območij, zeliščarjev in zeliščarskih izdelkov (eden bo nastal tudi na območju LAS V objemu sonca).

 • Izvedba zeliščarskih dogodkov

Na območju vključenih LAS-ov bo organiziranih več dogodkov. LAS v Objemu sonca bo v letu 2018 organiziral en zeliščno-kulinarični dogodek ter ob zaključku operacije (konec 2019) še zaključni dogodek.

 • Promocijski material in gradiva, turistični spominki

Pripravljene in izvedene bodo različne aktivnosti s področja promocije zelišč (zloženke, brošure, katalogi in drugi promocijski izdelki). Na območju LAS V objemu sonca bo v sodelovanju z Ustanovo Fundacijo BIT Planota izveden javni natečaj za izbor izvirnih/reprezentativnih zeliščnih izdelkov (spominkov).

 • Razvoj novih izdelkov in storitev

Predviden je razvoj novih izdelkov in storitev na področju zeliščarstva (kulinarika), ki bodo povezani z izbranimi zelišči. LAS V objemu sonca v sodelovanju z Biotehniško šolo načrtuje razvoj in izdelavo enega novega (inovativnega) izdelka, ki vsebuje tradicionalna zelišča in je primeren za uživanje in prodajo v (butičnih) trgovinah z domačimi izdelki.

 • Oblikovanje turističnih produktov

Pripravljeni bodo modeli in zasnove turističnih produktov (eno in več-dnevnih) za območja posameznih LAS ter za celotno območje vseh sodelujočih LAS ter praktične izvedbe ogledov.

 • Vodenje in koordinacija operacije

Za LAS V objemu sonca bo vodenje in koordiniranje operacije opravljala RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, ki je tudi vodilni partner LAS V objemu sonca.