Obrnimo svet na bOLJE

Ozadje in razlogi za operacijo izhajajo iz realnih potreb prebivalstva po zdravem okolju (zdravi uporabi virov pitne vode), in sicer po podatkih vsak prebivalec Slovenije letno proizvede kar 10,5 litrov odpadnega olja, ki ga nepravilno odlaga v kanalizacijske cevi in greznice. Posebej škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po kompostih ali travnatih površinah, saj olje pronica v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode.

Datum začetka: 01.03.2021
Datum konca: 29.12.2022

Sredstva ESRR: 57.925,86 EUR
Lastna sredstva: 28.275,98 EUR
Celotna sredstva: 86.201,84 EUR

Nosilec: KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.

Partnerji: OZARA SLOVENIJA Nacionalno združenje za kakovost življenja, enota Nova Gorica
RADIO ROBIN Radijska dejavnost d.o.o.

 

Namen operacije je tako vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju znotraj LAS ter njegovo predelavo v nove produkte, s tem pa ekološko ozaveščati prebivalce območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja ter s tem prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave (zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem) in s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev. To bo doseženo preko aktivnosti zbiranja odpadnega jedilnega olja, edukativnih,  promocijskih in animacijskih dejavnosti, oglaševanja, izvedbe dogodkov.

 

Cilji operacije je krepitev konkurenčnosti regije,  zmanjšati obremenitve vodnih virov, zmanjšati stroške kanalizacijskega omrežja zaradi zamašitve,  zmanjšati stroške čistilne naprave, krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o zbiranju in ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi.

 

Ciljne skupine so gospodinjstva celotnega LAS, učenci OŠ preko animacijskih in izobraževalnih delavnic, z izdelavo eko-svečk, ranljive skupine preko edukativne delavnice o procesu zbiranja in predelavi odpadnega olja ter vsa zainteresirana javnost na območju LAS V objemu sonca.