ZAKLJUČEN 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017

datum: 09.03.2018

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca je zaključila z vsemi postopki povezanimi z izborom in potrditvijo operacij prejetih na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v katerem so bila po ukrepih razdeljena sredstva v skupni višini sofinanciranja 494.602,99 EUR.

Na javni poziv, ki je bil odprt do 20. 10. 2017, je bilo prejetih 17 predlogov operacij (projektov), v skupni višini zaprošenih sredstev sofinanciranja 686.857,83 EUR. Vsi prijavitelji operacij (17) so bili pozvani k dopolnitvam vlog. V krog ocenjevanja na podlagi specifičnih meril se je uvrstilo 16 vlog, 1 vloga je bila zavrnjena.

Na podlagi ocenjenih predlogov operacij je Upravni odbor LAS V objemu sonca izmed 16 predlogov operacij izbral in potrdil 11 operacij, upravičenih do sofinanciranja iz sredstev ESRR, v skupni višini sofinanciranja 494.602,99 EUR.

Ker je sedaj odločitev Upravnega odbora LAS V objemu sonca o izboru operacij za sofinanciranje dokončna, bo RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS V objemu sonca, poslala izbrane operacije v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacij in sklepanje pogodb o sofinanciranju. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije. Z upravičencem, ki mu je bila odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene Ministrstvo pogodbo o sofinanciranju.

Izbrane operacije

Ukrep: 1.1. Razvoj in izvajanje novih podjetniških modelov in vzpostavitev podpornega okolja:

1. operacija: USTVARI SVOJO PRIHODNOST (akronim operacije: PUPI); prijavitelj: Primorski tehnološki park d.o.o.; vrednost sofinanciranja: 38.519,70 EUR

2. operacija: ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA (akronim operacije: OD.NES.IS.PO); prijavitelj:  Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica; vrednost sofinanciranja: 40.605,79 EUR

Ukrep: 1.2. Inovativna razvojna partnerstva za trajnostni razvoj območja:

1. operacija: Inovativno razvojno partnerstvo v procesu vzpostavitve poligona za kolesa in motorna vozila (akronim operacije: INO-NET-GO-ON); prijavitelj: Društvo gas Vrtejba; vrednost sofinanciranja: 49.967,17 EUR        

2. operacija: Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline (akronim operacije: ENOTUR); prijavitelj: Kmetijski inštitut Slovenije; vrednost sofinanciranja: 40.894,16 EUR

Ukrep: 3.1. Ohranjanje naravnih danosti, naravnih vrednot, biotske raznovorstnosti in kulturne dediščine:

1. operacija: Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča trajnostnega turizma Goriške - z ureditvami za interpretacijo in vključevanje kulturne in naravne dediščine gradu in širšega območja (akronim operacije: DediCenter Rihemberk); prijavitelj: Mestna občina Nova Gorica; vrednost sofinanciranja: 44.270,71 EUR

2. operacija: UTRJEVANJE ZELENEGA TURIZMA S POUDARKOM NA AVTOHTONIH SORTAH IN NARAVNI DANOSTI BRD (akronim operacije: AVNDT); prijavitelj: Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brd; vrednost sofinanciranja: 49.931,87 EUR

3. operacija: KULTURNO STIČIŠČE OBMOČJA LAS V OBJEMU SONCA (akronim operacije: »KUL-STIK«); prijavitelj: Občina Renče-Vogrsko; vrednost sofinanciranja: 49.427,28 EUR

Ukrep: 4.1. Razvoj inovativnih socialnih storitev in povečanje vključenosti ranljivih skupin

1. operacija: Razvoj mreže hiš dobre volje (akronim operacije: SOC-NET); prijavitelj: Dom upokojencev Nova Gorica; vrednost sofinanciranja: 46.240,62 EUR

2. operacija: DOSTOPNOST DOBRIN IN STORITEV ZA RANLJIVE SKUPINE NA PODEŽELJU (akronim operacije: DP); prijavitelj: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica; vrednost sofinanciranja: 40.049,43 EUR

Ukrep: 4.2. Krepitev integralnih rešitev socialne in medgeneracijske vključenosti in aktivno staranje

1. operacija: MEDGENERACIJSKI CENTER HIŠA NA KALU (akronim operacije: HIŠA NA KALU); prijavitelj: Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave; vrednost sofinanciranja: 44.733,14 EUR

Ukrep 4.3. Spodbujanje mladih za aktivno preživljanje prostega časa:

1. operacija:  Stičišče generacij Mirenski Grad (akronim operacije: SMG); prijavitelj:Samostan Lazaristov Mirenski grad; vrednost sofinanciranja:  49.963,12 EUR