ZAKLJUČEN 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2016

datum: 01.06.2017

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca je zaključila z vsemi postopki povezanimi z izborom in potrditvijo operacij prejetih na 1. javni poziv za izbor operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v katerem so bila po ukrepih razdeljena sredstva v skupni višini 289.118,72 EUR.

Na javni poziv, ki je bil odprt do 3. 2. 2017, je bilo prejetih 12 predlogov operacij (projektov), v skupni višini zaprošenih sredstev sofinanciranja 455.786,81 EUR. Vsi prijavitelji operacij (12) so bili pozvani k dopolnitvam. 11 prijaviteljev je dopolnitve pripravilo pravočasno in pravilno, zato se je 11 vlog uvrstilo v ocenjevanje na podlagi specifičnih meril. En prijavitelj je po izvedenem ocenjevanju, a še pred zasedanjem Upravnega odbora LAS V objemu sonca, svoj predlog operacije umaknil.

Na podlagi ocenjenih predlogov operacij je Upravni odbor LAS V objemu sonca izmed 10 predlogov operacij izbral in potrdil 5 operacij, upravičenih do sofinanciranja iz sredstev EKSRP, v skupni višini sofinanciranja 289.118,72 EUR.

Ker je sedaj odločitev Upravnega odbora LAS V objemu sonca o izboru operacij za sofinanciranje dokončna, bo RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, kot vodilni partner LAS V objemu sonca, poslala izbrane operacije v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, to je Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V sklopu tega bo zato najprej potrebno vse izbrane operacije vnesti v računalniško aplikacijo e-Kmetija.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo z izdano odločbo dokončno odločila o odobritvi vsake posamezne operacije za sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Seznam izbranih operacij:

C:\fakepath\Izbrane operacije EKSRP