Poziv za vstop oziroma članstvo v lokalni akcijski skupini (LAS) v objemu sonca

datum: 20.07.2015

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS vas vabi, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član. Lokalna akcijska skupina je lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Povabilo velja tako za obstoječe člane iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.

Lokalno partnerstvo oblikujemo z namenom priprave strategije lokalnega razvoja (SLR) in uresničevanja zastavljenih ciljev lokalnega okolja, opredeljenih v SLR.

LAS V OBJEMU SONCA bo organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih  subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občine Brda, mestne občine Nova Gorica (brez naselja Nova Gorica), občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba.  V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih  mest,  višjo  kakovost  bivanja, boljšo  dostopnost  ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Vzpostavljeno lokalno partnerstvo v LAS V OBJEMU SONCA  bo oblikovalo in izvajalo celovito strategijo lokalnega razvoja. Namen strategije je, ob upoštevanju lokalnih potreb, graditi na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih ali „dobrinah“ našega podeželja.

LAS  bo organiziran  kot  pogodbeno  partnerstvo  javnih in zasebnih subjektov na  izbranem območju, kar pomeni, da bo ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji:  

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
  • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
  • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja.

Pravice članov so:

  • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
  • da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
  • da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
  • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.

Zaradi podpisa Pogodbe o ustanovitvi partnerstva za LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO (LAS) V OBJEMU SONCA prosimo, da priloženo PRISTOPNO IZJAVO posredujete najkasneje do 15. 6. 2015 na naslov:    RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 3 5000 Nova Gorica

Vključitev v LAS (vstop v članstvo) je odprtega tipa, kar pomeni, da se lahko včlanite tudi po tem datumu vse do konca tekočega programskega obdobja. 

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS V OBJEMU SONCA lahko dobite pri upravljavcu LAS na telefonski številki 05 330 66 81 (ga. Fabijana Medvešček) ali na elektronskem naslovu fabijana.medvescek@rra-sp.si

 

Pristopna izjava za članstvo v LAS V OBJEMU SONCA