Poziv za vstop v članstvo LAS V OBJEMU SONCA

datum: 05.04.2016

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS V OBJEMU SONCA vabi nove člane, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član. Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Lokalno partnerstvo LAS V OBJEMU SONCA se je oblikovalo dne 8. 12. 2015 s podpisom Pogodbe  o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA. Lokalno partnerstvo se je oblikovalo z namenom priprave strategije lokalnega razvoja (SLR) in uresničevanja zastavljenih ciljev lokalnega okolja, opredeljenih v SLR.

LAS V OBJEMU SONCA je organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občine Brda, mestne občine Nova Gorica, občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba. V lokalno partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih  mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Vzpostavljeno lokalno partnerstvo v LAS V OBJEMU SONCA bo izvajalo celovito SLR. Namen SLR je, ob upoštevanju lokalnih potreb, graditi na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih ali „dobrinah“ našega podeželja.

LAS je organiziran kot pogodbeno partnerstvo predstavnikov:

  • javnega sektorja (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi in drugi javni subjekti),
  • ekonomskega sektorja (gospodarske družbe in/ali njihova združenja, samostojni podjetniki, obrtniki in/ali njihova združenja, kmetijska gospodarstva in/ali njihova združenja, zasebni zavodi, drugi gospodarski subjekti) in
  • zasebnega sektorja (društva in/ali njihove zveze, drugi predstavniki nevladnega sektorja in zainteresiranimi posamezniki).

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja.

Pravice članov so:

  • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
  • da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
  • da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
  • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.

Vse, ki bi radi postali člani LAS V OBJEMU SONCA vabimo, da priloženo PRISTOPNO IZJAVO posredujete na naslov: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Vodilni partner LAS V objemu sonca, Kromberk, Cesta 25. junija 1F, 5000 Nova Gorica.

Vključitev v LAS (vstop v članstvo) je odprtega tipa, kar pomeni, da se lahko včlanite vse do konca tekočega programskega obdobja. Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS V OBJEMU SONCA lahko dobite pri vodilnemu partnerju LAS, to je na RRA SEVERNE PRIMORSKE, d.o.o. Nova Gorica, na telefonski številki 05 330 66 81 (ga. Fabijana Medvešček) ali na elektronskem naslovu fabijana.medvescek@rra-sp.si

Na povezavi si lahko snamete Pristopno izjavo za članstvo v LAS V OBJEMU SONCA.