Zaloški bajer - učilnica v naravi

Zaloški bajer je pomembna turistična točka, na kateri se mladina ozavešča o pomembnosti mokrišč in ohranjanju biotske pestrosti narave.

Datum začetka: 30.06.2009
Datum konca: 30.09.2011

Sredstva leader: 25.260,00 EUR
Lastna sredstva: 27.209,52 EUR
Celotna sredstva: 52.469,52 EUR

Nosilec: Mestna občina Nova Gorica
Kontaktna oseba: Zdenka Kompare

Partnerji: Zavod Komuni

 

Zaloški bajer je del stare struge reke Vipave, ki s svojimi poplavnimi površinami in mirno vodo nudi zatočišče redkim in ogroženim vrstam rastlin in živali. Da bi ohranili biotsko pestrost območja v okolici Zalošč, pa tudi Vipavske doline, je v veliki meri prispevala lokalna skupnost, ki se je odločila, da bo območje bajerja uredila za učilnico v naravi. Pri ureditvi učilnice in dejavnostih za obiskovalce so upoštevali načela interpretacije narave, ki obiskovalcem ponujajo novo doživetje in stik z naravo. Projekt “Zaloški bajer – učilnica v naravi” je zajemal popis rastlinstva in živalstva ob bajerju, čiščenje bajerja ter postavitev pojasnjevalnih tabel na informativni točki. V ta namen je bila izdelana publikacija o Zaloškem bajerju v štirih jezikih in kiosk z oblikovanimi interaktivnimi vsebinami. Z ozaveščanjem širše javnosti o pomenu mokrišč je projekt pomembno prispeval k ohranjanju biotske pestrosti, z ureditvijo samega območja pa tudi k nadaljnjemu razvoju turizma.