Seja skupščine LAS V OBJEMU SONCA

datum: 31.03.2016

Ura dogodka: 17:00

Organizator dogodka: RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Šempeter pri Gorici - Šempeter pri Gorici

VABIMO vas na 2. redno sejo Skupščine LAS V OBJEMU SONCA, ki bo v četrtek, 31. 3. 2016 ob 17.00 uri, na Občini Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici (velika večnamenska dvorana v I. nadstropju).

Dnevni red:

  1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje  Skupščine LAS;
  2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Skupščine LAS;
  3. Obravnava in potrjevanje Pravilnika o merilih in postopku za izbor operacij pri LAS V OBJEMU SONCA;
  4. Obravnava in sprejemanje Poslovnika o delu Skupščine LAS V OBJEMU SONCA, Poslovnika o delu Upravnega odbora LAS V OBJEMU SONCA in Poslovnika o delu Nadzornega odbora LAS V OBJEMU SONCA;
  5. Obravnava in potrjevanje načrta aktivnosti LAS in finančnega načrta LAS za leto 2016
  6. Seznanitev o vstopu novih članov v LAS;
  7. Razno.

Skupščina je na seji sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje seje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna, ne glede na število navzočih članov.