Predstavitev LAS

Načrtovanje in odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor«. Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD), je nadgradnja pristopa LEADER, ki se je v Sloveniji prvič izvajal v obdobju 2007-2013. V tem obdobju je na območju Mestne občine Nova Gorica (nižinski del brez naselja Nova Gorica), občine Brda, občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba deloval LAS jugozahodnega dela Severne Primorske (več informacij najdete TUKAJ). Ob podpori LEADER sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je bilo izvedenih 33 projektov.

V programskem obdobju 2014-2020 se je LAS ponovno oblikoval in preimenoval v LAS V OBJEMU SONCA

LAS V OBJEMU SONCA je bil ustanovljen s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS dne 8. 12. 2015 na ustanovni Skupščini LAS v Bukovici. Ob ustavitvi je imel 98 ustanovnih članov, predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega oz. civilnega sektorja.

Vključitev v LAS (vstop v članstvo) je odprtega tipa, kar pomeni, da je možna včlanitev od podpisa ustanovne pogodbe pa vse do konca tekočega programskega obdobja.

LAS V OBJEMU SONCA deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju petih goriških občin. Območje Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba obsega 458,7 km². Na območju živi 52.913 prebivalcev.

LAS V OBJEMU SONCA  je bil ustanovljen s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki jih je opredelil v Strategiji lokalnega razvoja (SLR).

LAS V OBJEMU SONCA  pridobiva sredstva za uresničitev ciljev SLR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. S kombinacijo različnih virov financiranja preko pristopa CLLD je LAS omogočena izvedba celovitih in kompleksnejših operacij (projektov), ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi urbana naselja.

Lokalno partnerstvo LAS V OBJEMU SONCA je za vodilnega partnerja (upravljalca) izbralo RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.  RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o.  Nova Gorica  zastopa LAS v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, navedene ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem.

Ukrep CLLD/LEADER se izvaja preko štirih podukrepov:

 • Pripravljalna podpora (podukrep 19.1);
 • Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2);
 • Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (podukrep 19.3) in
 • Podpora za tekoče stroške in stroške animacije (podukrep 19.4).

 

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS V OBJEMU SONCA (podukrep 19.4)

 

Opis aktivnosti:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, nadalje za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

 

Cilji:

 • spodbuditi poznavanje instrumenta CLLD, LAS in SLR,
 • animirati območje ter vključevati skupnost,
 • razvijati podeželje in urbana središča, doseči cilje SLR,
 • povezati lokalne akterje.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • odnosi z javnostmi in promocija LAS, vključno z mreženjem,
 • upravljanje in delovanje LAS,
 • zagotavljanje informacij in spodbujanje SLR,
 • objava javnih pozivov LAS,
 • podpora potencialnim upravičencem  z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog na javne pozive LAS,
 • izvajanje delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS,
 • izvajanje delavnic usposabljanj,
 • prijava operacij na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT),
 • vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP,
 • oblikovanje in prijava operacij ter vlog na javne pozive na podukrepu 19.3 –dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine,
 • spremljanje in vrednotenje SLR,
 • vlaganje sprememb SLR na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Pričakovani rezultati:

 • prepoznaven instrument CLLD, LAS in SLR,
 • animirano območje ter vključena skupnost,
 • razvoj podeželja in urbanih središč, doseženi kazalniki SLR,
 • povezani lokalni akterji.

 

Viri sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS V OBJEMU SONCA upravičen do največ 376.055,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada,  to je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/2018, 68/2018, 68/2019, 157/2020, 163/2021, 181/2021).