Delovanje LAS

LAS V OBJEMU SONCA je bil ustanovljen s podpisom POGODBE O USTANOVITVI IN DELOVANJU POGODBENEGA PARTNERSTVA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS V OBJEMU SONCA dne 8. 12. 2015 na ustanovni skupščini LAS v Bukovici.

S podpisom te pogodbe so ustanovni člani LAS izkazali, da imajo skupen interes po združevanju, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja območja LAS po pristopu »od spodaj navzgor«. Cilj povezovanja je gospodarski razvoj lokalnega območja, izboljšanje osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine, spodbujanje socialnega vključevanja, ..

 

ORGANI LAS:

 • skupščina,
 • upravni odbor oz. organ upravljanja,
 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • nadzorni odbor oz. nadzorni organ in
 • ocenjevalna komisija.

Skupščina je najvišji organ LAS in jo sestavljajo vsi  člani lokalnega partnerstva.

Upravni odbor oz. organ upravljanja je organ odločanja in najvišji izvršilni organ LAS. Za svoje delo je odgovoren skupščini LAS. 

Predsednik LAS je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik upravnega odbora.

Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS. 

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS, ki pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje in o tem za upravni odbor pripravi poročilo. 

 

Na ustanovni skupščini so ustanovni člani izvolili člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora. Na predlog upravnega odbora LAS je skupščina (vsi ustanovni člani) z javnim glasovanjem potrdila imenovanje predsednika LAS in nato podpredsednika LAS. Predsednik in podpredsednik LAS sta istočasno tudi predsednik in podpredsednik upravnega odbora.

 

ČLANI ORGANOV LAS V OBJEMU SONCA

Za predsednika LAS je bil izvoljen Andrej Markočič (predstavnik javnega sektorja).

Za podpredsednika oz. podpredsednico LAS je bila izvoljena Maša Černe (predstavnica zasebnega sektorja).

Člani upravnega odbora so:

 • Javni sektor: Andrej Markočič (Mestna občina Nova Gorica), Danijela Kos (Občina Šempeter-Vrtojba), Nevenka Vuk (Občina Miren-Kostanjevica), Nataša Gorkič Barle (Občina Renče-Vogrsko) in Tina Novak Samec (ZKTMŠ Brda);
 • Ekonomski sektor: Matej Remiaš (Sunmedia d.o.o.), Aleksander Mladovan (Park Lijak) in Tina Gerbec (OOZ Nova Gorica);
 • Zasebni sektor: Maša Černe (Ozara), Dejana Baša (TZ Nova Gorica), Nadja Velušček.

Člani nadzornega odbora so:

 • Javni sektor: Mateja Mislej (Mestna občina Nova Gorica);
 • Ekonomski sektor: Nevenka Volk Rožič (GZS OZ Nova Gorica);
 • Zasebni sektor: Marušič Dimitrij (Ozara).

Ocenjevalno komisijo, ki ima pet članov in dva nadomestna člana, bo imenoval upravni odbor pred objavo vsakega javnega poziva za izbor operacij.

 

POVZETKI ZAPISNIKOV SEJ ORGANOV LAS:

 • SEJE SKUPŠČINE LAS

POVZETEK ZAPISNIKA USTANOVNE SKUPŠČINE LAS, 8. 12. 2015.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SKUPŠČINE LAS, 25. 1. 2016.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SKUPŠČINE LAS, 31. 3. 2016.pdf

 

 • SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE UO LAS, 8. 12. 2015.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE UO LAS, 18. 1. 2016.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE UO LAS, 23. 3. 2016.pdf

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE UO LAS, 25.3. 2016.pdf

 

 • SEJE NADZORNEGA ODBORA LAS

POVZETEK ZAPISNIKA SEJE NO LAS, 25. 3. 2016.pdf