Navodila in obrazci za izvajanje in poročanje

Navodila in obrazci za sklad ESRR

 

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_1-07_podpisana.pdf

zadnja verzija navodil:

Navodila — Slovenščina (eu-skladi.si)

 

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020:

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/CLLD/1_NAVODILA_CLLD_19.2_in_19.3_maj_2018.pdf

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/navodila/

 

 

Lista prisotnosti_ESRR_LAS V objemu sonca

dopisni list_ESRR _LAS V objemu sonca

časovnica

Mesečna časovnica.doc

uradni zaznamek_ESRR_LAS V objemu sonca

Zadnja verzija navodil:

nus_verzija