Predstavitev LAS

Načrtovanje in odločanje lokalnega prebivalstva o razvoju lokalnega območja se izvaja po pristopu »od spodaj navzgor« in sicer preko posebnih lokalnih partnerstev, tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS).

V programskem obdobju 2007-2013 je na območju Mestne občine Nova Gorica (nižinski del brez naselja Nova Gorica), občine Brda, občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba deloval LAS jugozahodnega dela Severne Primorske (več informacij najdete TUKAJ). Ob podpori LEADER sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je bilo izvedenih 33 projektov.

V programskem obdobju 2014-2020 se je LAS ponovno oblikoval in preimenoval v LAS V OBJEMU SONCA. LAS V OBJEMU SONCA je bil ustanovljen s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS dne 8. 12. 2015 na ustanovni Skupščini LAS v Bukovici. Šteje 98 ustanovnih članov, predstavnikov javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. 

LAS V OBJEMU SONCA deluje kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju petih goriških občin. Območje Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, občine Miren-Kostanjevica, občine Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba obsega 458,7 km². Na območju živi 52.913 prebivalcev.

Območje predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto, ki jo povezujejo skupne socialne in ekonomske značilnosti. Območje je homogeno in dovolj veliko, da premore dovolj kritične mase človeških in ekonomskih virov za uresničitev Strategije lokalnega razvoja (SLR). Za uresničitev ciljev SLR bo LAS sredstva pridobival iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izvajanje pristopa »lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, za katerega se uporablja kratica CLLD, omogoča  prebivalcem na območju LAS, da sami oblikujejo SLR in izbirajo operacije (projekte), kar predstavlja osnovno načelo in hkrati največjo prednost tega pristopa. Pri pristopu CLLD postanejo ljudje aktivni partnerji in gonilo razvoja na lokalnem nivoju. 

Vključitev v LAS (vstop v članstvo) je odprtega tipa, kar pomeni, da je možna včlanitev vse do konca tekočega programskega obdobja (več informacij najdete v zavihku Javni pozivi). 

Na osnovi 11. člena 14. alineje Uredbe CLLD je lokalno partnerstvo LAS V OBJEMU SONCA na ustanovni Skupščini LAS za vodilnega partnerja (upravljalca) z javnim glasovanjem izbralo RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijsko razvojno agencijo d.o.o. Nova Gorica.